21/06 - Nieuwe release Payment in PRODUCTIE op 26/06/2023

logo

De nieuwe release (van 26/06/2023) bevat een uitbreiding van het toepassingsgebied van de aangiftes-instructies, een nieuwe versie van het XSD-schema en een nieuwe versie van de anomalielijst.

De aangifte-instructies Payment versie 01.05 hebben nu ook betrekking op collectieve pensioentoezeggingen beheerd binnen een 'Gesloten Intern Fonds' (FIF) en waarvoor de werkgever door de FSMA is vrijgesteld van de oprichting van een afzonderlijke rechtspersoon voor het beheer van deze toezeggingen, zoals bedoeld in art. 165 IBP Wet voor private ondernemingen, 168 §1 IBP Wet voor publiekrechtelijke rechtspersonen en 170 §2 IBP wet voor sectorale inrichters (fondsen voor bestaanszekerheid). Het gaat hier dus om een niet-geëxternaliseerde pensioentoezegging die wordt beheerd door een uitbetalingsinstelling in haar hoedanigheid van onderneming.

Nieuwe prestaties (vanaf 2023) die worden uitbetaald n.a.v. een gebeurtenis (bijvoorbeeld een pensionering of overlijden) die plaatsvindt na 31/12/2022, moeten altijd worden aangegeven per aangeslotene (Affiliate) en vermelden dat het gaat om een collectieve pensioentoezegging beheerd binnen een 'Gesloten Intern Fonds'  (BuiltUpPensionType is gelijk aan ClosedInternalFund), [en desgevallend Beneficiary voor prestaties overlijden]).

OVERZICHT VAN BESCHIKBARE DOCUMENTEN: