UPDATE PUSH/PULL AFFILIATEDATA – VOLLEDIGE LOOPBAAN

PensionPro

Sinds 18/3 is de gegevensuitwisseling ‘PUSH/PULL AffiliateData’ uitgebreid met een blok ‘FiscalData’. Sigedis bezorgt zo informatie die pensioeninstellingen nodig hebben voor de toepassing van het fiscaal tarief bij uitbetaling. Volgende gegevens zijn toegevoegd:

 • CareerCompleted: geeft aan of de aangeslotene de leeftijd heeft bereikt waarop de voorwaarden van een ‘volledige loopbaan ‘ zijn vervuld.
 • EffectifActive: opgelet, dit veld wordt enkel voorzien in XSD, maar zal nog niet uitgewisseld worden. De concrete invulling en planning zijn nog niet beschikbaar.

Volledige loopbaan: wat?

Sigedis stuurt via de gegevensuitwisseling naar pensioeninstellingen nu ook een aanduiding of de voorwaarden voor een volledige loopbaan vervuld zijn op het ogenblik dat het aanvullend pensioen (of de overlijdensprestatie) wordt uitbetaald.

Want in bepaalde gevallen is een fiscaal gunstig regime van toepassing, namelijk als het aanvullend pensioen (of de overlijdensprestatie) wordt uitbetaald (1) op of na de wettelijke pensioenleeftijd én de aangeslotene blijft ‘effectief actief’ tot de pensioenleeftijd of (2) op of na de leeftijd waarop voldaan is aan de voorwaarden voor een volledige loopbaan én de aangeslotene blijft ‘effectief actief’ tot die leeftijd.

De fiscus verduidelijkt ‘volledige loopbaan’ in de circulaire 2019/C/135. De invulling van die notie gebeurde in overleg met de FPD: ‘een loopbaan van minstens 45 jaar waarvan elk jaar de voorwaarde vervult om in aanmerking genomen te worden voor het vervroegd pensioen’.

Het signaal van Sigedis aan de pensioeninstellingen vervangt de attesten ‘volledige loopbaan’ van FPD (of RSVZ, als de belastingplichtige enkel als zelfstandige werkte). Vanaf 1 juli 2021 zal FPD geen attesten meer afleveren aan burgers.

Wanneer stuurt Sigedis een signaal?

Sigedis stuurt een signaal (push) voor iedere aangeslotene (waarmee de pensioeninstelling een relatie heeft, zie hier voor meer details over het relatierepertorium) én die:

 • binnen de 90 dagen op wettelijk rustpensioen gaat én bij pensionering nog niet de wettelijke pensioenleeftijd heeft bereikt (wettelijk rustpensioen gaat dus in vóór 65 jaar)

 • sterft vóór wettelijke pensioenleeftijd (dus vóór 65 jaar) én een overlijdensdekking heeft

Deze informatie kan ook online geconsulteerd worden (pull). Bovendien is het online ook mogelijk om een derde situatie te consulteren:

 • als de aangeslotene (waarmee de pensioeninstelling een relatie heeft) nog niet op wettelijk pensioen gaat (en verder werkt) maar het aanvullend pensioen al opvraagt vóór wettelijke pensioenleeftijd (als de voorwaarden voor het vervroegd pensioen zijn vervuld).

Er is geen informatie ‘volledige loopbaan’ beschikbaar (noch via push, noch via pull) voor aangeslotenen die overlijden of op pensioen gaan op of na de wettelijke pensioenleeftijd (dus op of na 65 jaar).

Welke info stuurt Sigedis?

Voor bovenstaande gevallen raadpleegt Sigedis de datum ‘volledige loopbaan’ bij FPD. De opzoeking kan verschillende resultaten opleveren:

 • datum ‘volledige loopbaan’
  Dit is de eerste dag van de maand volgend op de maand waarin 104 dagen (of 2 kwartalen) voor het 45ste jaar bereikt worden.
  In lijn met de huidige attestering zal FDP projecteren (de datum ‘volledige loopbaan’ kan dus in het verleden of in de toekomst liggen). Opgelet: FPD projecteert maximaal tot aan (dus vlak vóór) de wettelijk pensioenleeftijd (momenteel 65 jaar). Periodes op bewering worden niet meegenomen in de extrapolatie. Voor de bijzondere regimes worden specifieke regels gehanteerd bij de extrapolatie.
   Sigedis interpreteert nadien de datum ‘volledige loopbaan’ in vergelijking met de ingangsdatum van het wettelijk rustpensioen als werknemer en/of   zelfstandige of de overlijdensdatum

 • boodschap ‘geen datum teruggevonden vóór wettelijke pensioenleeftijd’
  FPD projecteert dus maximaal tot aan (dus vlak vóór) de wettelijk pensioenleeftijd. Als de projectie geen datum oplevert vóór de leeftijd van 65 jaar, dan krijgen we deze boodschap. De voorwaarden voor een volledige loopbaan waren dus niet bereikt op het moment van overlijden of pensionering (voor aangeslotenen die sterven of op pensioen gaan voor hun 65ste).

 • verschillende foutboodschappen, zoals: (1) INSZ is niet gekend bij FPD, (2) geen loopbaan gekend voor INSZ bij FPD, (3) berekening niet mogelijk o.w.v. anomalie op loopbaan en (4) functionele fout. In deze gevallen kan Sigedis niet aangeven of voldaan is aan de voorwaarden voor een volledige loopbaan bij overlijden of pensionering.

Volgende signalen zijn mogelijk voor een aangeslotene (INSZ) waarmee PI relatie heeft:

Resultaat WS FPD

Conditie

Signaal

AS IS

(in push/pull tussen
18/3 en 5/4)

TO BE

(in push/pull vanaf 12/4)

 

 

Blok FiscalData aanwezig:

Volledige loopbaan is meegedeeld met waarde:

 

 

Datum ‘volledige loopbaan’

 

Aangeslotene (jonger dan 65)
gaat op pensioen of sterft
op of na datum waarop voldaan is aan voorwaarden voor volledige loopbaan

 

datum ‘volledige loopbaan’
datum pensioen/overlijden

 

 

 

      Y

 

 

            Y

 

 

Datum ‘volledige loopbaan’

 

Aangeslotene (jonger dan 65)
gaat op pensioen of sterft
vóór datum waarop voldaan is aan voorwaarden voor volledige loopbaan

 

datum ‘volledige loopbaan’ > datum pensioen/overlijden

 

      N

                       N

 

‘Geen datum teruggevonden vóór pensioenleeftijd’

 

Aangeslotene (jonger dan 65)
gaat op pensioen of sterft
én voorwaarden voor volledige loopbaan waren niet bereikt

 

GEEN datum ‘volledige loopbaan’ vóór 65

 

      NA

                       N

 

 

‘Foutboodschap’

 

Aangeslotene (jonger dan 65)
gaat op pensioen of sterft
én INSZ is niet gekend bij FPD
of geen loopbaan gekend voor INSZ bij FPD
of berekening niet mogelijk o.w.v. anomalie of functionele fout

 

       NA

                      NA

 

 

Aangeslotene (jonger dan 65)
gaat op pensioen of sterft én datum van overlijden of wettelijke pensionering is al gekend bij raadpleging of verzending, maar opzoeking en interpretatie van datum ‘volledige loopbaan’ is nog niet afgerond

 

Het signaal wordt opgestuurd bij een volgende push

Dankzij een betere stroomlijning van het proces zou het aantal blanco’s zeer beperkt moeten zijn

         

Resultaat WS FPD

Conditie

Signaal

AS IS

(in push/pull tussen
18/3 en 5/4)

TO BE

(in push/pull vanaf 12/4)

 

 

Blok FiscalData is niet aanwezig

 

Geen opzoeking

Aangeslotene
gaat op pensioen of sterft
én is op dat moment 65 jaar of ouder

Volledige loopbaan is
niet meegedeeld
(veld CareerCompleted is niet aanwezig)

 

De waardes in bovenstaande tabel kunnen ook online geraadpleegd worden. Via de online tool is het bovendien ook mogelijk om na te gaan of de ‘volledige loopbaan’ bereikt is voor een aangeslotene die nog niet op wettelijk pensioen gaat (en verder werkt) maar het aanvullend pensioen al opvraagt vóór wettelijke pensioenleeftijd. Dat laatste kan enkel online (en zit dus niet in de push).

Een gebruiker die de ‘vroegst mogelijke pensioendatum’ online raadpleegt voor het INSZ dat zijn aanvullend pensioen vervroegd opvraagt, kan ook een bijkomende link ‘datum volledige loopbaan’ aanklikken. Hier tonen we de datum waarop voldaan is aan de voorwaarden voor een volledige loopbaan. Als de projectie van FPD geen datum oplevert vóór de leeftijd van 65 jaar, dan tonen we deze boodschap: ‘Het INSZ bereikt de voorwaarden voor een volledige loopbaan niet vóór de wettelijke pensioenleeftijd.’ Geeft de webservice van FPD een foutboodschap, dan tonen we één van volgende boodschappen:

 • Het is niet mogelijk om voor deze aangeslotene een datum ‘volledige loopbaan’ te berekenen omdat het INSZ-nummer niet gekend is bij de Federale Pensioendienst.

 • Het is niet mogelijk om voor deze aangeslotene een datum ‘volledige loopbaan’ te berekenen omdat er geen loopbaan gekend is

 • Het is niet mogelijk om voor deze aangeslotene een datum ‘volledige loopbaan’ te berekenen omdat er anomalie is voor de loopbaan.

 • Omwille van een technisch probleem kan de datum ‘volledige loopbaan’ voor deze aangeslotene niet geraadpleegd worden.

Als er geen ‘vroegst mogelijke pensioendatum’ is, tonen we ook geen datum ‘volledige loopbaan’.

Update, wat verandert er?

Dankzij jullie feedback hebben we het proces verder kunnen optimaliseren en stroomlijnen. Zoals uit bovenstaande tabel blijkt, zal het aantal gevallen waarin we geen indicatie of attest geven (gevallen met waarde N/A) beperkt worden vanaf verzending in week van 12/4. Want in de meerderheid van die gevallen kunnen we wel met zekerheid zeggen dat de voorwaarden voor een volledige loopbaan niet bereikt zijn bij pensionering of overlijden. Waarde N/A (onbeslist, geen uitspraak) wordt in die gevallen N (geen volledige loopbaan).

Ook het aantal gevallen zonder waarde (blanco’s) zal nog verder beperkt worden vanaf 12/4 dankzij een betere synchronisatie.

Concrete planning

In de week van 5/4 versturen we GEEN PUSH AffiliateData.

De verzending voor de week van 12/4 bevat bovenstaande aanpassingen. Deze wekelijkse verzending bevat dan naast de nieuwe gevallen ook de eerder doorgestuurde gevallen waarvoor de waarde nu gewijzigd is (waarschijnlijk van ‘N/A’ naar ‘N’).

Betwisting? Niet het gewenste resultaat?

Als het signaal van Sigedis niet het gewenste resultaat bevat (bijvoorbeeld wanneer Sigedis geen uitspraak kan doen (N/A) of in uitzonderlijke gevallen waarin de aangeslotene het resultaat betwist), kan de pensioeninstelling de aangeslotene doorverwijzen naar het Contactcenter van Sigedis bereikbaar via de pensioenlijn 1765 (tussen 9u en 12u) of het online contactformulier op mypension.be. Sigedis zal dan indien nodig verder afstemmen met FPD.