Hoe krijg ik toegang tot de DB2P-onlinetoepassingen?

 • Toegang tot de beveiligde onlinetoepassing

  De DB2P-onlinetoepassingen zijn toegankelijk via de portaalsite van de Sociale Zekerheid. Dit portaal biedt u verschillende beveiligde toepassingen (waaronder DmfA en Dimona), waarmee u elektronisch aan uw administratieve verplichtingen kunt voldoen.

  Via dit portaal heeft u toegang tot de DB2P-onlinetoepassing voor het beheren van uw pensioentoezeggingen of de DB2P-onlinetoepassing voor de aangifte van uitbetalingen van aanvullende pensioenen.

 • Een beveiligde toegang verkrijgen

  Om de DB2P-toepassingen te kunnen gebruiken, moet uw onderneming beschikken over een beveiligde toegang. Een beveiligde toegang betekent een inschrijving in het beheer der toegangsbeheerders van de Sociale Zekerheid. Het doel is om ondernemingen op een betrouwbare, traceerbare en beveiligde manier toegang te bieden tot de toepassingen in het netwerk van de Sociale Zekerheid, waaronder de toepassing DB2P.

  Hier vindt u alle nodige informatie om u naargelang uw situatie in het User management van de Sociale Zekerheid te registreren. U vindt tevens een samenvatting van de registreerprocedure in deze brochure.

 • Een dienstverlener mandateren

  Een werkgever kan een sociaal secretariaat of een dienstverlener opdragen een aantal administratieve verplichtingen ten aanzien van de Sociale Zekerheid. Hier vindt u alle informatie die u nodig hebt om een dienstverlener namens u toegang te geven tot de DB2P-toepassingen.

  Ondernemingen zonder personeel kunnen ook beroep doen op een dienstverlener. Hier vindt u alle nodige informatie.

Beheer aanvullende pensioen toezeggingen

 • Uw gegevens online bekijken en controleren

  U kunt online de meest recente gegevens bekijken die over u, als inrichter of sponsor van een aanvullend pensioen, gekend zijn. U kan uw eigen pensioendossier raadplegen en zien welke pensioentoezeggingen uw pensioeninstelling voor u heeft aangegeven (zowel de collectieve ondernemingsplannen als de individuele toezeggingen). Voor elke toezegging worden de kenmerken meegedeeld (zoals o.a. de datum van inwerkingtreding) alsook de documenten waarin de rechten en verplichtingen van de betrokken partijen worden bepaald (zoals o.a. het pensioenreglement of eventueel de collectieve arbeidsovereenkomst).

  U kan nagaan of de gegevens, die over u gekend zijn, volledig en correct zijn.

 • De informatie over de financiering van uw pensioenverplichtingen bekijken

  Voor werkgevers: u kunt via de onlinetoepassing (en op basis van de aangiftes van uw pensioeninstelling) informatie raadplegen betreffende (1) de werkgeverspremies die onderworpen zijn aan de bijzondere bijdrage van 8,86%; (2) de stortingen die u in het kader van uw solidariteitstoezegging hebt gedaan.

  Voor vennootschappen: u kunt via de onlinetoepassing (en op basis van de aangiftes van uw pensioeninstelling) informatie raadplegen betreffende de premies die u gestort hebt in het kader van uw pensioentoezegging.

 • Raadpleeg de berekening van de Wijninckxbijdrage

  De Wijninckxbijdrage is een bijzondere sociale zekerheidsbijdrage op uw stortingen voor het aanvullend pensioen. Ze wordt toegepast voor bepaalde werknemers en zelfstandigen met een hoge aanvullende pensioenopbouw.

  U kunt via de onlinetoepassing uw bijdrageberekening raadplegen en nagaan of alle gegevens correct zijn.  

  Voor meer informatie over de berekening van de Wijninckxbijdrage, gelieve de documenten: 'DB2P voor werkgevers' en 'DB2P voor vennootschappen’ te raadplegen. U kunt hier ook de parameters raadplegen die gebruikt worden voor de berekening van de Wijninckx-bijdrage 2024.

 • Beheer aanvullende pensioen toezeggingen

  • De nodige en juiste informatie naar uw pensioeninstelling sturen

   Uw verzekeraar of pensioenfonds kan uw dossier maar correct overmaken aan DB2P, als hij over alle nodige informatie beschikt. Voor bepaalde mee te delen gegevens is de pensioeninstelling immers afhankelijk van de informatie die door u wordt aangeleverd. Zo kan bijvoorbeeld de procedure die u heeft gevolgd bij de invoering van uw toezegging maar aangegeven worden als u de pensioeninstelling daarvan op de hoogte brengt. Het is dan ook belangrijk dat u de informatie waar uw pensioeninstelling om vraagt steeds daadwerkelijk en tijdig bezorgt. Zo kan uw verzekeraar of pensioenfonds zijn aangifteverplichtingen vervullen en uw dossier correct overmaken aan DB2P.

  • Uw gegevens controleren

   Ook na dat dit is gebeurd, kunt u nog reageren op de gegevens die over u gekend zijn. Als u vaststelt dat de meegedeelde informatie niet helemaal juist is, kunt u dat melden via de online toepassing. Via de mogelijkheid ‘Een fout melden’ kunt u aangeven dat bepaalde kenmerken of documenten niet correct zijn.

   Bent u het niet eens met de manier waarop uw pensioeninstelling de toezeggingen heeft geregistreerd, dan kan u daar ook op reageren. Heeft uw verzekeraar bijvoorbeeld twee toezeggingen geregistreerd in DB2P, maar beschouwt u deze echter als één globale toezegging? Dan biedt de online toepassing de mogelijkheid om uw visie hierover mee te delen.

  • Uw intern gefinancieerde toezeggingen aangeven

   De aangifteverplichtingen van uw pensioeninstelling beperken zich echter tot de toezeggingen waarvoor u hen met de uitvoering heeft belast. Heeft u nog één (of meerdere) pensioentoezeggingen voor één bepaalde weknemer of zelfstandige bedrijfsleider die u intern financierde en die dus niet zijn ondergebracht bij een pensioenfonds of verzekeraar, dan moet u die zelf aangeven aan DB2P. 

 • Uitbetaling van aanvullende pensioenen

  • Uw uitbetalingen van aanvullende pensioenen aangeven

   Vanaf 1 januari 2023 wordt de informatie over de tweedepijleruitbetalingen aangegeven aan DB2P (de aangifte aan DB2P vervangt de aangifte aan het Pensioenkadaster). De aangifteverplichtingen van uw onderneming beperken zich echter tot uitbetalingen van aanvullende pensioenen die niet zijn geëxternaliseerd bij een pensioenfonds of verzekeraar (het beheer van de aanvullende pensioenen is dus niet toevertrouwd aan een pensioeninstelling).

   U hoeft dus alleen interne pensioenbeloftes en bepaalde andere niet-geëxternaliseerde pensioenvoordelen aan te geven. Meer informatie over de aangifte van deze uitbetalingen vindt u hier.

  • Uw uitbetalingen van aanvullende pensioenen raadplegen

   Nadat de aangiftes zijn ingediend, kunt u de door u (of uw dienstverlener) aangegeven aangiftes raadplegen. Als u vaststelt dat de meegedeelde informatie niet helemaal juist is, kunt u deze corrigeren of de aangifte annuleren en een nieuwe indienen.

  • Uw ‘betalingsoverzicht’ raadplegen

   Een ‘betalingsoverzicht’ wordt maandelijks gegenereerd op basis van uw aangiften aan DB2P. Hier vindt u het totale bedrag van de ingehouden solidariteitsbijdragen en/of ZIV-inhoudingen die u moet storten aan de Federale Pensioendienst. 

Documentatie en handleidingen

 • Rol en verplichtingen

  Is uw rol en die van uw pensioeninstelling nog niet helemaal duidelijk? In dit overzicht worden uw verplichtingen en die van uw pensioeninstelling in het kader van DB2P nog even op een rijtje gezet.

 • Documentatie over uw DB2P dossier

  Meer uitgebreide informatie over de inhoud van uw DB2P-dossier, de situaties waarin deze inhoud nuttig of zelfs noodzakelijk is en meer informatie over uw verplichtingen ten aanzien van DB2P, kan u terugvinden in: 

  - DB2P voor werkgevers: documentatie voor uw dossier als werkgever over de toezeggingen voor werknemers.

  - DB2P voor vennootschappen: documentatie voor uw dossier als vennootschap over de toezeggingen voor zelfstandige bedrijfsleiders.

 • Documentatie voor de aangifte van uw uitbetalingen van aanvullende pensioenen

  Meer uitgebreide informatie over de inhoud van de Payment aangifte, anomaliecontroles en XSD-schema vindt u in de documenten die beschikbaar zijn in de Releasetabel ‘Payment’. In dit document vindt u ook meer technische informatie voor de toegang tot de Payment aangifte.

  Een vereenvoudigde versie van de aangifte-instructies voor interne pensioenbeloftes is hier ook beschikbaar.

 • Handleidingen voor de onlinediensten

  Wenst u scherm per scherm begeleid te worden doorheen de onlinedienst? Lees dan:

  (1) Voor de ‘Beheer aanvullende pensioen toezeggingen’:

  - als werkgever : DB2P voor werkgevers: handleiding;

  - als vennootschap : DB2P voor vennootschappen: handleiding.

   

  (2) Voor de ‘Uitbetaling van aanvullende pensioenen’:

  - als werkgever en vennootschap: DB2P Payment_Gebruikershandleiding voor werkgever & vennootschap

  Deze handleidingen helpen u bij het navigeren doorheen de onlinedienst

Uitwisseling van gegevens van Sigedis naar pensioeninstellingen

 • Push Payment

  Vanaf 1 januari 2023 treedt de unieke en multifunctionele aangifte Payment in werking voor alle uitbetalingen van tweedepijlerpensioenen.

  Als gevolg van de nieuwe aangifteverplichtingen zal ook de gegevensuitwisseling van Sigedis naar de pensioeninstellingen uitgebreid worden. Sigedis zal maandelijks een betaaloverzicht opmaken van de bedragen (solidariteitsbijdragen en ZIV-inhoudingen) die een werkgever of vennootschap moet doorstorten aan de Federale Pensioendienst. Deze betaaloverzichten zullen online raadpleegbaar zijn én worden maandelijks doorgestuurd via het al bestaande push-kanaal.

  Deze gegevensuitwisseling gebeurt in XML formaat en leeft de eisen na die in het PaymentSlips gedeelte van dit XSD-schema bepaald worden.

  U vindt hier de toelichting (enkel beschikbaar in het Frans) voor het XSD schema (Data Dictionary), de technische specificaties en de documentatie voor het relatierepertorium

  Hier vindt u ook wijzigingen ten opzichte van de vorige versie van XSD en hier de wijzigingen ten opzichte van de vorige versie van het relatierepertorium.