Wit u als pensioeninstelling of dienstverlener aangeven aan DB2P of informatie ontvangen van Sigedis?

Hier vindt u alles wat u moet weten om aan de slag te gaan!

 • Een KBO nummer aanvragen

  • Alvorens te kunnen aangeven, dient u zich te identificeren aan de hand van uw KBO nummer

   Conform de aangifte-instructies, moeten rechtspersonen, en met name inrichters en pensioeninstellingen, geïdentificeerd worden bij de Kruispuntbank van Ondernemingen aan de hand van hun ondernemingsnummer (KBO-nummer) om toegang te krijgen tot de beveiligde DB2P-toepassingen. Door middel van de Public Search-applicatie kan u nagaan of uw entiteit al dan niet gekend is bij de Kruispuntbank van Ondernemingen.

  • Wat is een KBO nummer ?

   Na de inschrijving in de KBO , ontvangt elke entiteit een uniek identificatienummer nl. het ondernemingsnummer. De entiteit dient zijn ondernemingsnummer te gebruiken bij al zijn contacten met de administratieve en juridische autoriteiten. Het ondernemingsnummer wordt, bijvoorbeeld, gebruikt om zich te identificeren bij de BTW en het RSZ. U vindt uitgebreide informatie terug op de website van de KBO.

  • Hoe een KBO nummer aanvragen ?

   Afhankelijk van het type « entiteit », kan u zich inschrijven in het KBO bij een erkend ondernemingsloket, bij de griffie van de bevoegde ondernemingsrechtbank, bij de notaris of via de e-griffie applicatie. U vindt uitgebreide informatie terug op de website van de KBO.

   U kan uw eventuele vragen betreffende de inschrijving in het KBO stellen op helpdesk.bce@economie.fgov.be of telefonisch via 0800.120.33

 • Erkende pensioeninstelling

  • Om te kunnen aangeven, dient uw instelling voor te komen in de lijst van de erkende pensioen- en solidariteitsinstellingen

   Om uw DB2P-aangiftes te kunnen invoeren, moet uw entiteit, of de entiteit voor wie u als dienstverlener werkt, voorkomen in één van onderstaande lijsten:

  • Hoe kan ik, als dienstverlener, aangeven namens een pensioeninstelling ?

   Een dienstverlener kan in naam van een pensioeninstelling aangiftes uitvoeren in DB2P indien hij over een mandaat beschikt. Dit mandaat dient meegedeeld te worden aan Sigedis door middel van de aangifte SetDelegation. U vindt uitgebreide informatie over de procedure om een mandaat aan te geven in het onderdeel « Een mandaat geven aan een dienstverlener »

  • Wat als mijn pensioeninstelling zich niet in de lijst bevindt ?

   Indien uw instelling niet op de lijst voorkomt, of indien de informatie in deze lijst niet correct of volledig is, gelieve ons dan zo snel mogelijk hiervan op de hoogte te brengen via db2p@sigedis.fgov.be.

   Het is mogelijk dat u, als solidariteitsinstelling die solidariteitstoezeggingen op ondernemingsniveau beheert, niet voorkomt op deze lijst. Toch, is het voor de verdere DB2P-aangiften belangrijk te kunnen beschikken over een exhaustieve lijst van solidariteitsinstellingen. Indien uw instelling betrokken is, verzoeken wij u om u zich zo snel mogelijk kenbaar te maken via db2p@sigedis.fgov.be met vermelding van de naam, het adres en het KBO-nummer van de betrokken instelling.    

  • Lijst van de pensioeninstellingen van artikel 32, § 1, 2° WAP

   Het artikel 32, § 1, 2° WAP voorziet de mogelijkheid voor een aangeslotene bij zijn uittreding, om zijn verworven reserves te transfereren naar een pensioeninstelling die de totale winst onder de aangeslotenen in verhouding tot hun reserves verdeelt en de kosten beperkt volgens de regels vastgesteld door de Koning. U vindt hier de lijst van deze instellingen.

 • Inrichters en aangeslotenen

  • Bij de aangiftes DB2P worden de inrichters en pensioeninstellingen geïdentificeerd via hun KBO nummer

   Conform de aangifte-instructies, moeten rechtspersonen, en met name inrichters en pensioeninstellingen, geïdentificeerd worden bij de Kruispuntbank van Ondernemingen aan de hand van hun ondernemingsnummer (KBO-nummer).

  • De aangeslotenen worden geïdentificeerd via hun INSZ nummer

   Conform de aangifte-instructies moeten, bij het uitvoeren van een aangifte in DB2P, de individuen (bijv. De aangeslotenen), geïdentificeerd worden aan de hand van het identificatienummer van het Rijksregister (INSZ-nr) of van de KSZ (BIS-nr).

  • Hoe een KBO nummer opzoeken ? Hoe een INSZ nummer opzoeken ?

   Als aangifteplichtige aan DB2P, beschikt u niet altijd over deze nummers. Omdat deze nummers echter cruciaal zijn voor het indienen van de DB2P‐aangiften, raden wij u aan om uw databanken voorafgaandelijk te verrijken met de noodzakelijke identificatiesleutels. Er bestaan verschillende werkwijzen om deze identificatiesleutels te vinden:

   1. Het KBO of INSZ-nummer aan de betrokken onderneming (KBO) of het betrokken individu (INSZ) zelf vragen. 
   2.  KBO Public Search of RSZ Werkgeversrepertorium (KBO). 
   3. De lijst van de sectorale inrichters raadplegen (KBO).
   4. Gebruik maken van de « preload » (KBO en INSZ). U vindt hier het bijhorende XSD schema.

   U vindt meer uitgebreide informatie betreffende deze verschillende werkwijzen in de handleiding « Voorafgaandelijk de nodige identificatiegegevens opladen ».

Een beveiligde toegang tot de DB2P-toepassingen aanvragen

 • Uw entiteit is nog niet geregistreerd in het Beheer der Toegangsbeheerders

  Voor uw entiteit werd nog geen Hoofdtoegangsbeheerder (HTB) aangeduid.

  Om toegang te krijgen tot de beveiligde DB2P-toepassingen en uw aangifteverplichtingen te kunnen vervullen, dient u de verschillende stappen uit te voeren, beschreven in de gebruikershandleiding BTB.

 • Uw entiteit in een dienstverlener reeds geregistreerd in het Beheer der Toegangsbeheerders

  Uw entiteit is reeds geregistreerd in het Beheer der Toegangsbeheerders  (BTB) en wenst als dienstverlener namens een aangifteplichtige aan DB2P toegang te verkrijgen tot de beveiligde DB2P-toepassingen.

  Om toegang te krijgen tot de beveiligde DB2P-toepassingen en uw aangifteverplichtingen te kunnen vervullen, dient u de stappen 2 tot 4 uit te voeren, beschreven in de gebruikershandleiding BTB.

 • Uw entiteit is een erkende pensioeninstelling of een sectorale inrichter reeds geregistreerd in het Beheer der Toegangsbeheerders

  Uw entiteit is, als pensioen- of solidariteitsinstelling, reeds geregistreerd in het Beheer der Toegangsbeheerders  (BTB). Om toegang te krijgen tot de beveiligde DB2P-toepassingen en uw aangifteverplichtingen te kunnen vervullen, dient u de stappen 3 en 4 uit te voeren, beschreven in de gebruikershandleiding BTB.

 • Uw entiteit heeft geen eigen personeel

  Zoals elke andere entiteit dient u geregistreerd te zijn in het Beheer der Toegangsbeheerders (BTB) van de sociale zekerheid om uw aangiftes DB2P uit te voeren en de hoedanigheid van “Beheerder Aanvullende Pensioenen” aanvragen en activeren.

  Niettemin werd er – in samenspraak met de KSZ en de RSZ – een vereenvoudigde procedure voorzien. U vindt de details van deze procedure in deze gebruikershandleiding.

 • Uw entiteit is een buitenlandse entiteit

  Een buitenlandse pensioeninstelling die een pensioenregeling beheert, valt in sommige gevallen onder het toepassingsgebied van de databank DB2P. (zie onderstaande handleiding).

  Om aan de verplichtingen te kunnen voldoen, moet de aangifteplichtige instelling beschikken over een beveiligde toegang tot de DB2P-toepassingen. U vindt de verschillende te volgen stappen in deze gebruikershandleiding.

 • Een mandaat geven aan een dienstverlener

  Een dienstverlener kan in uw naam de DB2P-aangiftes van uw entiteit verrichten.

  In dit geval, is het essentieel dat deze persoon van u een mandaat krijgt. U moet dit mandaat aan Sigedis communiceren door middel van de aangifte SetDelegation. Om deze aangifte te kunnen invoeren, moet u zich in het Beheer der Toegangsbeheerders (BTB) registreren en de hoedanigheid van “Beheerder aanvullende pensioenen” aanvragen om toegang te krijgen tot de beveiligde DB2P-toepassingen.

  Meer informatie over het aangeven van een mandaat vindt u in deze handleiding.

 • Aangifte-Instructies

  • Aangiftes van regelingen voor werknemers (WAP)

   Deze instructies omvatten de aan te geven informatie over de aanvullende regelingen voor werknemers. Het toepassingsgebied van deze instructies omvat meer bepaald de collectieve pensioentoezeggingen, de individuele pensioentoezeggingen en de solidariteitstoezeggingen voor werknemers. Ook de aanvullende pensioenregelingen voor contractuele werknemers in de overheidssector vallen dus onder dit toepassingsgebied.

   U vindt hier de actueel geldende versie van de aangifte-instructies WAP. 

  • Andere regelingen voor werknemers (AWAP-VAPW)

   U vindt in deze instructies, de aan te geven informatie over de regelingen die door de WAP specifiek in het leven zijn geroepen om de situatie na de uittreding van een aangeslotene te reguleren, zoals voorzien in art. 32 §1 en 2 en in art. 33 WAP (zoals de onthaalstructuur en de individuele pensioeneis). Hier vindt u ook aan te geven informatie over de VAPW-regeling (Vrij Aanvullend Pensioen voor Werknemers) zoals ingevoerd door de Wet 6/12/2018. 

   U vindt hier de actueel geldende versie van de aangifte-instructies AWAP-VAPW. 

  • Regelingen voor zelfstandigen en RIZIV regelingen (WAPZ-RIZIV)

   U vindt in deze instructies, de aan te geven informatie over de regelingen in het kader van de WAPZ-regelingen (cf. pensioenovereenkomst zoals bedoeld in art. 42, 7° WAPZ en solidariteitsreglement zoals bedoeld in art. 42, 9° WAPZ) en de regelingen zoals bedoeld in art. 54, §1 en art. 54, §2 van de RIZIV wet en de regelingen zoals bedoeld in art. 3, §1 WAPZNP.

   U vindt hier de actueel geldende versie van de aangifte-instructies WAPZ-RIZIV-WAPZNP. 

  • Regelingen voor zelfstandige bedrijfsleiders (ZS)

   Dit document omvat de aan te geven informatie over de aanvullende regelingen die onder het toepassingsgebied van de WAP Bedrijfsleider vallen. Deze regelingen zijn enkel toegankelijk voor zelfstandige bedrijfsleiders (zoals bedoeld in art. 35, 6° WAP Bedrijfsleider) die hun beroepsactiviteit uitoefenen via een rechtspersoon (dit is een vennootschap, vereniging, inrichting of instelling die is onderworpen aan de vennootschapsbelasting, de rechtspersonenbelasting of de belasting van niet-inwoners). Het gaat om de pensioentoezegging van de rechtspersoon aan één welbepaalde zelfstandige bedrijfsleider (individuele toezegging, vaak een IPT-verzekering) of aan alle (of een groep van) bedrijfsleiders (collectieve toezegging, vaak een groepsverzekering) waarvan de uitvoering is toevertrouwd aan een pensioeninstelling. 

   U vindt hier de actueel geldende versie van de aangifte-instructies ZS. 

  • Uitbetalingen van tweedepijlerpensioenen (Payment)

   De unieke en multifunctionele aangifte Payment treedt in werking vanaf 1 januari 2023 voor alle uitbetalingen van tweedepijlerpensioenen. Voor wat betreft de tweedepijleruitbetalingen die zijn onderworpen aan de solidariteitsbijdrage en/of de ZIV-inhouding zal deze aangifte Payment via db2p de aangifte aan het Pensioenkadaster vervangen.

   U vindt hier de actueel geldende versie van de aangifte-instructies Payment.

 • Aangiftes via batch of via de onlinetoepassing

  • Aangiftes via batch

   Met de bestandsoverdracht via batchverwerking kan u een groot aantal aangiftes op eenzelfde moment doorsturen onder de vorm van gestructureerde berichten. Indien u uw DB2P-aangiftes via batch wenst door te sturen, dient u een technische gebruiker te creëren, een veiligheidscertificaat aan te vragen en een batchkanaal te kiezen.

   U vindt meer uitgebreide informatie over de aangiftes via batch in deze handleiding.

  • Aangiftes via de onlinetoepassing

   Via de beveiligde onlinetoepassing op het portaal van de Sociale Zekerheid kan u op een eenvoudige en interactieve manier aangiften indienen vanaf uw computer. Hiertoe volstaat een internetverbinding. De beveiligde onlinetoepassing is toegankelijk op het portaal van de Sociale Zekerheid (zie www.socialsecurity.be, klik op "Ambtenaren en andere professionelen" en vervolgens op "Actoren wettelijke en aanvullende pensioenen"»).

   U vindt meer uitgebreide informatie over de aangiftes via de online toepassing in deze handleidingen :

  • Simulatie- en productieomgeving

   Naast de productieomgeving stelt Sigedis permanent een simulatieomgeving ter beschikking. Zowel de aangiften via batch, als deze via de onlinetoepassing, kunnen in de simulatieomgeving worden uitgetest.

   U vindt hier meer informatie over de simulatieomgeving.

 • Verwerking van de aangifte

  • Aangiftes via batch

   De verwerking van de batchaangifte gebeurt in drie stappen en een controle via anomalieën. U vindt hier meer uitgebreide informatie over de verwerking van de aangifte.

  • Aangiftes via de onlinetoepassing

   Via de online toepassing wordt na bevestiging van de aangifte in het overzichtsscherm, een XML-formaat van de aangifte gegeneerd en doorgestuurd naar de KSZ. Na verwerking door de KSZ wordt het XML-bestand doorgestuurd naar de (backend van) de DB2P-toepassing bij Sigedis. Dit proces verloopt asynchroon. Dit betekent dat het tot 48 uur kan duren vooraleer een aangifte geconsulteerd kan worden.

   De enige uitzondering op deze regel is de online aangifte van mandaten en gebruikersrechten (SetDelegation, SetUserGroup, SetAuthorization en AddRegistrantId). Deze online aangiftes worden rechtstreeks in de DB2P-databank geregistreerd.

 • Raadplegen, verbeteren en annuleren van een aangifte

  • Een aangifte raadplegen

   Het consulteren van een ingediende aangifte is enkel mogelijk via de onlinetoepassing die twee mogelijkheden biedt :

   - Een ingediende aangifte consulteren

   - De meegedeelde informatie raadplegen in globaal overzicht

  • Een aangifte verbeteren

   Een ingediende aangifte kan steeds verbeterd worden. Verbeteringen laten toe om een aangifte die reeds werd aanvaard (met of zonder anomalieën) te verbeteren. Na een verbetering, wordt de status van de oorspronkelijke aangifte “Corrected”.

  • Een aangifte annuleren

   U kan een aangifte binnen de oorspronkelijke aangiftetermijn annuleren via de aangifte CancelDeclaration. Een regeling moet worden aangegeven binnen 90 dagen na de datum van inwerkingtreding of na de datum van ondertekening van het reglement. Een aangifte CreateRegulation kan enkel binnen deze 90 dagen geannuleerd worden. De status van deze aangifte wordt dan “Cancelled”.

 • Opladen PDF-documenten

  • Via DVD

   De opladen via DVD kan slechts uitzonderlijk worden gebruikt om voor meerdere regelingen gelijktijdig de bijhorende documenten over te maken op DVD (cf. massaal opladen).

   Het opladen via DVD is enkel beschikbaar voor de PDF-documenten van WAP en WAP BL (ODSE) regelingen. De PDF-documenten van AWAP en WAPZ-RIZIV-WAPNP regelingen moeten steeds via batch of online (cf. punten 2 en 3) worden opgeladen.

   In dit geval maakt u per regeling een folder aan waarin u de bijhorende documenten plaatst. De naam van de folder dient gelijk te zijn aan de referentie van de regeling (SigedisId of RegistrantId).

   Voor elke regeling waarvoor u een folder aanmaakt met gevalideerde PDF-documenten, zal de verwerking resulteren in een verbetering van de initiële aangifte CreateRegulation. De gegevens op de DVD worden dus verwerkt alsof het om een correctie van een eerder ingediende aangifte gaat. Opgelet bij uitzondering, de documenten worden bij deze correctie toegevoegd aan de eventuele bestaande documenten bij de regeling. U hoeft dus niet alle documenten van de regeling in de folder te plaatsen. U kan de verbeteringen raadplegen via de online toepassing onder ‘Beheer aangiftes’.

   Dit document beschrijft de procedure voor het maken en het versturen van de DVD naar Sigedis. U vindt hier het xsd-schema en de lijst anomalieën die betrekking hebben op de aanmaak van de DVD’s.

  • Via batch-aangifte

   U kan de PDF-documenten per regeling overmaken via een gestructureerd XML-bericht. Hiertoe moet u een verbetering (cf. aangifte-instructies) aangeven van de oorspronkelijke aangifte CreateRegulation (waarmee de betrokken regeling initieel in DB2P werd geregistreerd). Via de verbetering deelt u mee dat het document (retroactief) reeds bij de initiële aangifte hoort. M.a.w. het document wordt toegevoegd aan de oorspronkelijke aangifte CreateRegulation.

   U kan PDF-documenten ook opladen via een aangifte UpdateRegulation. U kan dan enkel maar een update gebruiken om documenten over te maken die betrekking hebben op een evolutie of wijziging van de regeling doorheen de tijd. De documenten in een aangifte UpdateRegulation gelden dan ook slechts vanaf de datum van inwerkingtreding van de wijziging aan de regeling (cf. de ApplicationDateChange). Deze datum is verschillend van de inwerkingtreding van de regeling zelf (cf. ApplicationDate in de aangifte CreateRegulation). Dit betekent dat u via een update het oorspronkelijke dossier van de regeling niet kan aanvullen en dus de initiële aangifte CreateRegulation niet kan vervolledigen.

  • Via online aangifte

   U kan de noodzakelijke PDF-documenten per regeling ook online opladen. Ook hier kan u het oorspronkelijke dossier van de regeling enkel via een verbetering vervolledigen en niet via een update (zie punt 2). Kies hiertoe in de menubalk van de online DB2P-toepassing ‘Beheer aangiftes’ en zoek de initiële aangifte CreateRegulation van de regeling waaraan het document moet worden toegevoegd. Ga via ‘Overzicht’ verder naar ‘Verbeter aangifte’. Via het scherm ‘Specifieke gegevens’ kan u in het blok ‘RegulationDocuments’ de vereiste PDF-documenten selecteren en opladen.

Uitwisseling van gegevens van Sigedis naar pensioeninstellingen

 • Push Affiliate Data

  Vanaf 2017 communiceert Sigedis aan pensioeninstellingen en hun dienstverleners persoonlijke informatie over hun aangeslotenen.

  Deze gegevensuitwisseling gebeurt in XML formaat en leeft de eisen na die in het AffiliateData gedeelte van dit XSD-schema bepaald worden.

  U vindt hier de toelichting (enkel beschikbaar in het Frans) voor het XSD schema (Data Dictionary), de technische specificaties en de documentatie voor het relatierepertorium.

  Hier vindt u ook wijzigingen ten opzichte van de vorige versie van XSD en hier de wijzigingen ten opzichte van de vorige versie van het relatierepertorium.

 • Push Organizer Data

  Vanaf juli 2021, communiceert Sigedis aan pensioeninstellingen en hun dienstverleners informatie uit de KBO-databank en het RSZ-werkgeversrepertorium over de inrichters van aanvullende pensioenregelingen. Hiervoor wordt een nieuwe tak « OrganizerData » toegevoegd aan de huidige XSD.

  Deze gegevensuitwisseling gebeurt in XML formaat en leeft de eisen na die in het OrganizerData gedeelte van dit XSD-schema bepaald worden.

  U vindt hier de toelichting (enkel beschikbaar in het Frans) voor het XSD schema (Data Dictionary), de technische specificaties en de documentatie voor het relatierepertorium.

  Hier vindt u ook de wijzigingen ten opzichte van de vorige versie van het relatierepertorium.

 • Push Payment

  Vanaf 1 januari 2023 treedt de unieke en multifunctionele aangifte Payment in werking voor alle uitbetalingen van tweedepijlerpensioenen.

  Als gevolg van de nieuwe aangifteverplichtingen zal ook de gegevensuitwisseling van Sigedis naar de pensioeninstellingen uitgebreid worden. Sigedis zal maandelijks een betaaloverzicht opmaken van de bedragen (solidariteitsbijdragen en ZIV-inhoudingen) die de pensioeninstelling moet doorstorten aan de Federale Pensioendienst. Deze betaaloverzichten zullen online raadpleegbaar zijn én worden maandelijks doorgestuurd via het al bestaande push-kanaal.

  Deze gegevensuitwisseling gebeurt in XML formaat en leeft de eisen na die in het PaymentSlips gedeelte van dit XSD-schema bepaald worden.

  U vindt hier de toelichting (enkel beschikbaar in het Frans) voor het XSD schema (Data Dictionary), de technische specificaties en de documentatie voor het relatierepertorium

  Hier vindt u ook wijzigingen ten opzichte van de vorige versie van XSD en hier de wijzigingen ten opzichte van de vorige versie van het relatierepertorium.

 • Push Payment Monitoring

  Vanaf 2024 lanceert Sigedis een nieuwe geautomatiseerde monitoringtool voor aanvullende pensioendossiers.

  Deze nieuwe tool heeft verschillende doelstellingen:

  1. Informatie over de opbouw en uitbetaling samen voegen, zodat pensioeninstellingen een beter inzicht krijgen in de evolutie van de aanvullende pensioenrechten die zij  beheren.

  2. Het opsporen van "vergeten pensioenrechten" zodat aangeslotenen een overzicht krijgen van hun nog niet uitbetaalde aanvullende pensioenrechten, en om pensioeninstellingen vooraf te informeren zodat zij deze gevallen kunnen controleren.

  3. Controleren of de aanvullende pensioendossiers volledig en correct zijn, zodat eventuele onregelmatigheden kunnen worden opgespoord en de pensioeninstellingen kunnen worden geïnformeerd.

  Deze gegevensuitwisseling gebeurt in XML formaat en leeft de eisen na die in het PaymentMonitoring gedeelte van dit XSD-schema bepaald worden.

  Hier vindt u documentatie (enkel beschikbaar in het Frans) met alle informatie over deze nieuwe gegevensuitwisseling: context, proces- en scopeoverzicht, mandaatbeheer, uitgevoerde controles, XSD-structuur en data dictionary.

  Hier vindt u ook wijzigingen ten opzichte van de vorige versie van XSD.