CreateRegulation

 • Wat betekent de afwezigheid van een ApplicationDate in een aangifte CreateRegulation ná 31/12/2012?

  De ApplicationDate is niet verplicht voor regelingen die vóór 01/01/2013 in werking zijn getreden. In de aangifte-instructies DB2P is een overgangsmaatregel gedefinieerd voor de ApplicationDate van de regelingen met een RegulationCategory gelijk aan CollectivePension, PersonalPensionAgreement of EmployerSolidarity. De ApplicationDate dient niet ingevuld te worden indien de betrokken regeling in werking is getreden vóór 01/01/2013. Binnen de geldende aangiftetermijnen is het mogelijk dat zo een regeling ook nog ná 31/12/2012 wordt aangegeven. Dat betekent dat indien de ApplicationDate van een regeling die wordt aangegeven ná 31/12/2012 niet meegedeeld wordt in de aangifte CreateRegulation, deze regeling zal geacht worden in werking te zijn getreden vóór 01/01/2013.

  Voor regelingen die in werking zijn getreden ná 31/12/2012 is de ApplicationDate wel verplicht mee te delen in de aangifte CreateRegulation.

Deposit

 • Moet er een aangifte Deposit worden aangegeven indien er in het afgelopen jaar geen premiestorting is gebeurd?

  Ook indien u in het afgelopen jaar geen premiestorting heeft ontvangen (cf. Contribution holiday), dient toch een aangifte Deposit te worden ingediend. De waarde voor het veld DepositAmount dient dan gelijk te zijn aan ‘0 EUR’ en de waarde voor het veld ActualDepositDate kan dan gelijk zijn aan bv. ’31-12-2010’.

 • Welk bedrag moet worden meegedeeld voor de premiestorting via de aangifte Deposit in het WAP domein?

  Via de aangifte Deposit deelt u informatie mee over de premiestortingen die u werkelijk ontvangen heeft in het kader van een pensioenregeling. U geeft dus de effectief ontvangen bedragen aan, evenals de exacte datum waarop deze werden ontvangen. Er moet niet worden aangegeven voor welke periode deze premies volgens het pensioenreglement of de pensioenovereenkomst verschuldigd zijn.

  De premie die moet worden aangegeven is het bedrag van de binnen de pensioenregeling verrichte storting die door de werkgever wordt verricht om aan de personeelsleden buitenwettelijke voordelen inzake ouderdom of vroegtijdige dood te verlenen (art. 38, §3 ter van de Wet van 29 juni 1981 houdende de algemene beginselen van de sociale zekerheid voor werknemers, B.S. 2-7-1981). Het betreft dus de werkgeverspremies die zijn onderworpen aan de bijzondere RSZ-bijdrage van 8,86%.

  M.a.w. het mee te delen bedrag via de aangifte Deposit is het bedrag dat als berekeningsbasis wordt gebruikt voor de bijdrage van 8,86%. De premietaks van 4,40% is uitgesloten van deze berekeningsbasis. De beheers- en werkingskosten van de pensioeninstelling kunnen enkel uitgesloten worden als het financieringsplan, de beheersovereenkomst of het pensioenreglement een duidelijk onderscheid maakt tussen de kosten enerzijds en de financiering van de pensioenrechten anderzijds. In deze documenten moet dus een afzonderlijke post voor de kosten worden opgenomen alsook een nettopremie voor de opbouw van de pensioenrechten. Indien de kosten niet duidelijk onderscheiden kunnen worden (o.b.v. de documenten), is de doelstelling van de premie niet duidelijk en is de bijdrage van 8,86% verschuldigd op het globale bedrag.

  Voorbeeld:

  Stel dat een werkgever 100 euro stort aan een pensioeninstelling in het kader van een aanvullende pensioenregeling. Het financieringsplan, de beheersovereenkomst of het pensioenreglement bepaalt dat 5 euro daarvan wordt aangewend voor de dekking van de beheers- en werkingskosten en 95 euro voor de opbouw van de pensioenrechten van de werknemers. In dat geval zal de bijzondere RSZ-bijdrage berekend worden op 95 euro (en niet op 100 euro).

 • Moet er een aangifte Deposit gebeuren voor premies die geïnd worden via de RSZ?

  De bedragen die werden gestort in het kader van een pensioenregeling waarvoor de inning van de premies gebeurt door de RSZ moeten niet worden meegedeeld aan DB2P. Deze premiestortingen zijn vrijgesteld van een aangifte Deposit.

 • Welke financiering dienen sectorale inrichters mee te delen via de Deposit-aangifte?

  Via de aangifte Deposit wordt de informatie meegedeeld over de premiestortingen die zijn gebeurd in het kader van een pensioen- of solidariteitstoezegging.

  In het kader van een pensioenregeling (RegulationCategory is gelijk aan CollectivePension, SectorPension of PersonalPensionAgreement) betreft deze aangifte, de premies die werden gestort door de werkgever om aan de personeelsleden buitenwettelijke voordelen te verlenen inzake ouderdom of vroegtijdige dood.

  Deze aangifte is niet van toepassing indien RegulationCategory gelijk is aan InternalPersonalPensionAgreement.

  Ten gevolge art. 38, §3ter RSZ Wet van 29 juni 1981, zijn de werkgeverspremies onderworpen aan een bijzondere RSZ-bijdrage van 8,86%. Het artikel 72 van de Programmawet van 27 december 2012 (B.S. 31december 2012) voorziet in een art. 38§3terB dat de sectorale inrichters aanduidt als debiteur van de bijzondere RSZ-bijdrage.

  Indien RegulationCategory is gelijk aan SectorPension is het mogelijk dat de pensioenregeling zowel gefinancierd wordt door premies, gestort door de werkgever aan de sectorale inrichter als door een financiering uit de algemene reserves van de sectorale inrichter aan de pensioeninstelling.

  Op basis van het verslag van de Commissie voor de Sociale Zaken naar aanleiding van de bespreking van het Ontwerp van Programmawet en de toelichting van de diensten van de RSZ, kan de bijzondere RSZ-bijdrage van 8,86% niet van toepassing zijn op de financiering uit de algemene reserves van de sectorale inrichter, onder volgende voorwaarden:

  Het is evenwel de verantwoordelijkheid van de inrichter om aan te tonen dat het middelen zijn uit de algemene reserve. In de gevallen dat de inrichter ook andere taken heeft dan de financiering van een aanvullende pensioenregeling, moet aangetoond worden dat de financiering niet voortkomt uit betalingen van werkgevers die oorspronkelijk bedoeld waren voor andere doeleinden (bv. Economische werkloosheid, ziekte, …).

  Indien het een financiering betreft waarvoor de bijzondere RSZ-bijdrage van 8,86% niet van toepassing is, is ook geen Deposit-aangifte nodig.

Herstructurering: wijzigingen m.b.t. de inrichter:

 • Hoe de wijzigingen m.b.t. de inrichter van een pensioentoezegging op ondernemingsniveau naar aanleiding van een herstructurering aan te geven?

  U vindt de richtlijnen in dit document

Raadplegen, verbeteren en annuleren:

 • Zijn verbeteringen beperkt in de tijd ?

  U kan steeds een aangifte in DB2P verbeteren. Verbeteringen zijn niet beperkt in de tijd.

  De gebruikers van de databank (o.a. RSZ, FSMA en FOD Financiën) zijn echter niet verplicht om rekening te houden met verbeteringen of annuleringen die zijn doorgevoerd na het uiterlijke moment waarop de gegevens volgens de instructies in DB2P aanwezig hadden moeten zijn.

 • Simultane verbetering van eenzelfde veld in meerdere aangiftes of simultane annulatie van meerdere aangiftes

  Het is niet mogelijk om eenzelfde veld in meerdere aangiftes samen te verbeteren.

  De annulatie gebeurt op de aangifte zelf. Een bestand kan worden doorgestuurd om alle aangiftes gezamenlijk over te brengen, maar elke aangifte moet afzonderlijk geannuleerd worden.