BELANGRIJKE UPDATES : Transparantiewet

image

De 'Transparantiewet' van 26 december 2022 heeft de sociale wetgeving over aanvullende pensioenen gewijzigd (WAP van 28 april 2003, WAPW van 6 december 2018, WAPZ van 24 december 2022, WAPZNP van 18 februari 2018 en WAP Bedrijfsleider van 15 mei 2014).

Het doel van deze nieuwe wetgeving is “om via kwaliteitsvolle informatie aan de burger een duidelijker inzicht te bieden in het aanvullend pensioen dat hij later mag verwachten en alzo het vertrouwen in de tweede pijler en het pensioenstelsel in het algemeen te vergroten. Bovendien streeft dit ontwerp een beperking van de beheerskosten na, onder meer door een versterking van de rol van Sigedis en mypension.be”. Sigedis zal onder andere verantwoordelijk zijn ​​voor het opmaken van het uniforme ‘pensioenoverzicht’, de digitale verzending van dit overzicht naar de aangeslotenen en het communiceren van nieuwe informatie via mypension.be.

Om aan deze nieuwe informatieverplichtingen te voldoen en Sigedis in staat te stellen haar wettelijke verplichtingen uit te voeren, moet de db2p-aangifte zowel qua inhoud als structuur worden gewijzigd voor alle aangifte domeinen (WAP, AWAP-WAPW, ZS, WAPZ-RIZIV-WAPZNP):

  • Invoering/wijziging van het concept van een 'rekening' = nieuwe aangifte CreateAccount;

  • Aanpassingen aan de jaarlijkse stand van de rekening = nieuwe aangifte AccountState2.0;

Deze release bevat de documentatie (aangifte-instructies, het XSD-schema en anomalielijst) die van toepassing zal zijn in PRODUCTIE vanaf 1/1/2026.

Belangrijk: we publiceren de documentatie zoals ze is uitgewerkt en goedgekeurd binnen de DB2P-werkgroep. Maar dat is onder voorbehoud, want de aangifte-instructies moeten nog ter validatie worden voorgelegd aan het Beheerscomité van de Kruispuntbank van de Sociale Zekerheid (KSZ). We houden u via pensionpro.be op de hoogte over de beraadslaging van het Beheerscomité.

Volgende documenten zijn dus al beschikbaar voor de domeinen WAP, AWAP-WAPW, ZS:

  • Nieuwe versie van de aangifte-instructies [momenteel enkel beschikbaar in FR];

  • Nieuwe versie van het XSD-schema van de aangifte;

  • Nieuwe anomalielijst;

Documenten met betrekking tot het domein WAPZ-RIZIV-WAPZNP zullen binnenkort worden gepubliceerd, evenals de Nederlandse versie van de aangiftes- instructies.