Welk bedrag moet worden meegedeeld voor de premiestorting via de aangifte Deposit in het WAP domein?

Via de aangifte Deposit deelt u informatie mee over de premiestortingen die u werkelijk ontvangen heeft in het kader van een pensioenregeling. U geeft dus de effectief ontvangen bedragen aan, evenals de exacte datum waarop deze werden ontvangen. Er moet niet worden aangegeven voor welke periode deze premies volgens het pensioenreglement of de pensioenovereenkomst verschuldigd zijn.

De premie die moet worden aangegeven is het bedrag van de binnen de pensioenregeling verrichte storting die door de werkgever wordt verricht om aan de personeelsleden buitenwettelijke voordelen inzake ouderdom of vroegtijdige dood te verlenen (art. 38, §3 ter van de Wet van 29 juni 1981 houdende de algemene beginselen van de sociale zekerheid voor werknemers, B.S. 2-7-1981). Het betreft dus de werkgeverspremies die zijn onderworpen aan de bijzondere RSZ-bijdrage van 8,86%.

M.a.w. het mee te delen bedrag via de aangifte Deposit is het bedrag dat als berekeningsbasis wordt gebruikt voor de bijdrage van 8,86%. De premietaks van 4,40% is uitgesloten van deze berekeningsbasis. De beheers- en werkingskosten van de pensioeninstelling kunnen enkel uitgesloten worden als het financieringsplan, de beheersovereenkomst of het pensioenreglement een duidelijk onderscheid maakt tussen de kosten enerzijds en de financiering van de pensioenrechten anderzijds. In deze documenten moet dus een afzonderlijke post voor de kosten worden opgenomen alsook een nettopremie voor de opbouw van de pensioenrechten. Indien de kosten niet duidelijk onderscheiden kunnen worden (o.b.v. de documenten), is de doelstelling van de premie niet duidelijk en is de bijdrage van 8,86% verschuldigd op het globale bedrag.

Voorbeeld:

Stel dat een werkgever 100 euro stort aan een pensioeninstelling in het kader van een aanvullende pensioenregeling. Het financieringsplan, de beheersovereenkomst of het pensioenreglement bepaalt dat 5 euro daarvan wordt aangewend voor de dekking van de beheers- en werkingskosten en 95 euro voor de opbouw van de pensioenrechten van de werknemers. In dat geval zal de bijzondere RSZ-bijdrage berekend worden op 95 euro (en niet op 100 euro).